במכירת דירת מגורים מזכה, החייבת במס ליניארי מוטב, אשר הושכרה למגורים, ואשר המוכר החיל על הכנסותיו מדמי השכירות את הוראות מסלול המס המופחת (10% מס לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה) או (במידה ודמי השכירות עד גובה תקרת הפטור), את הוראות מסלול הפטור [על-פי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990]. המשך לקרוא >
ביטול מס אינפלציוני  במכר דירות הזכאיות לחישוב  "ליניארי מוטב" - המשך לקרוא >
ראשית נסכם את הנתונים: המשך לקרוא >
במידה והדירה נתנה בעבר (טרם 31/12/13)במתנה שלא עפ"י סעיף 62(העברה ללא תמורה שהיא בגדר דחיית מס), אלא, לדוגמה, עפ"י סעיף 49ב(1) אזי לפי הרציו של הוראת ביצוע 9/2009 * יתכן שרשות המיסים תראה את העברה ללא תמורה מההורה לביתו שהשתמשו לצורכה בפטור לפי סעיף 49ב(1), כמכירה ללא תמורה עפ"י סעיף 49ב(1) (סעיף, שהיה בתוקף בשנת 2013). המשך לקרוא >
נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף 48א(ב2)בכפוף המשך לקרוא >
נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את הדירה הנ"ל במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף המשך לקרוא >
תשובה לשאלת המשך 3: תשובתנו לא היתה משתנה . מדובר במתנות שנתנו מלפני יותר מ5 שנים עד לפני יותר מ 35 שנים. המשך לקרוא >
יובהר שבמידה ופלוני ימתין ליום 1/1/18 בנוגע למכירת דירתו השנייה (לאחר , שעפ"י נתוני השאלה המשך לקרוא >
בנתוני השאלה שלנו , מפאת הזמן הרב שעבר ממועד קבלת המתנות (זמן רב יותר מכל תקופת צינון הנדרשת בסעיף 49ו' בגרסתו הישנה והחדשה), במקרה דנן, לא תהיה, לכך, נפקות. המשך לקרוא >
ראשית נציין שביום 1/1/14 היו לפלוני 2 דירות מגורים. גם אם ימכור דירה אחת שלא בפטור לפי סעיף 49ב(2) לא יהיה זכאי למכור את דירתו השנייה שתוותר יחידה לאחר המכירה בפטור לדירה המשך לקרוא >
adminמיסוי מקרקעין