סוף סוף ביטול רטר' של מס אינפ' בעסקאות "לינאריות מוטבת"+ תיקון סעיף המעבר- פרשנות

ביטול מס אינפלציוני  במכר דירות הזכאיות לחישוב  "ליניארי מוטב" - אושר תיקון  82 לחוק מיסוי מקרקעין, כך שסעיף 48א(ג) לחוק תוקן.  במסגרת התיקון נקבע כי במכירת דירת מגורים מזכה כהגדרתה בחוק, שאינה פטורה ממס אך חייבת במס רק על חלק מהשבח הריאלי, יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב כפי שנהוג בדירות מזכות הפטורות ממס. התיקון  הוחל רטרואקטיבית, החל  מיום 1/1/14 – המשמעות של התיקון  שכל עסקה שמוסתה עפ"י עקרון "ליניארי מוטב" תהיה פטורה ממיסוי אינפלציוני . המיסוי האינפלציוני מוחל על עסקאות חייבות ומוחל עד סוף  1993 . שיעור המס האינפלציוני 10%. רשות המסים - קידמה את המהלך עפ"י התחייבות שנתנה בע"פ מספר פעמים וזאת טרם החלה הרפורמה במיסוי דירות מגורים, ע"י ראש הרשות רו"ח עו"ד משה אשר במייל שנשלח למייצגים הובהר כי תיקוני השומה והחזרי המס הנובעים מכך יבוצעו באופן יזום ואוטומטי על-ידי הרשות, מבלי כל צורך לפנות למשרדי שומת מקרקעין בבקשות לתיקוני שומה. תיקון סעיף המעבר בנוגע למכירה לקרובים אגב חלוקת ירושה בתקופת המעבר בנוסף, התיקון לחוק קובע גם כי בתקופת המעבר (התקופה שמיום 1.1.14 ועד ל-31.12.17) ניתן יהיה ליהנות מחישוב "לינארי מוטב" גם בעסקאות מכר בין יורשים המוגדרים עפ"י חוק מיסוי מקרקעין כקרובים, וזאת ככל שמדובר בחלוקת עזבון בין יורשים כמשמעותו בסעיף 5(ג)(4) לחוק, במקרה בו שולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון. הסיבה לשינוי בעמדת הרשות היא שבמקרים אלה לא מתקיים החשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה ועל כן אין כל הגיון לאסרה. במידה  ואתם מייצגים לקוחות שמכרו דירת מגורים מזכה בתקופת המעבר ונשללה מהם הזכאות לחישוב מס שבח לפי ליניאריות מוטבת לאור מכירה בין קרובים והם עומדים בתנאי התיקון כמוסבר לעיל (חלוקת עזבון בין יורשים בתמורה שמקורה בנכסים שמחוץ לעיזבון) הרי שיש להגיש בקשה יזומה למשרד האזורי לתיקון השומה ע"ג טופס בקשה לתיקון שומה – 7085 בצירוף מסמכים תומכים.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין