לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? שאלת המשך 7 במידה והדירה שנרכשה ב1/1/10 הייתה ניתנת במתנה לפי סעיף 49ב(1) ביום 1/9/13 , האם תהייה נפקות לכך מבחינת תוצאת המס?

במידה והדירה נתנה בעבר (טרם 31/12/13)במתנה שלא עפ"י סעיף 62(העברה ללא תמורה שהיא בגדר דחיית מס), אלא, לדוגמה, עפ"י סעיף 49ב(1) אזי לפי הרציו של הוראת ביצוע 9/2009 * יתכן שרשות המיסים תראה את העברה ללא תמורה מההורה לביתו שהשתמשו לצורכה בפטור לפי סעיף 49ב(1), כמכירה ללא תמורה עפ"י סעיף 49ב(1) (סעיף, שהיה בתוקף בשנת 2013). במידה והדירה נתנה בעבר (טרם 31/12/13)במתנה שלא עפ"י סעיף 62(העברה ללא תמורה שהיא בגדר דחיית מס), אלא, לדוגמה, עפ"י סעיף 49ב(1) אזי לפי הרציו של הוראת ביצוע 9/2009 * יתכן שרשות המיסים תראה את העברה ללא תמורה מההורה לביתו שהשתמשו לצורכה בפטור לפי סעיף 49ב(1), כמכירה ללא תמורה עפ"י סעיף 49ב(1) (סעיף, שהיה בתוקף בשנת 2013). מכאן, מחד, במידה ויקישו מהוראת הביצוע 9/2009 גם לענייננו אזי יתכן שלא ידרשו תקופת צינון לפי סעיף 49ו. וזאת כשמדובר בדירה יחידה הנמכרת בפטור עפ"י סעיף 49ב(2). מאידך, שאין זכאות לפטור לדירה יחידה (49ב(2)), כפי המקרה המתואר בשאלה ונדרשים לחישוב "מס מוטב" לפי סעיף 48א(ב2) , סביר להניח, ראשית, שיום הרכישה ועלות הרכישה וכד' יחושבו מיום קבלת המתנה ע"י מקבלה ולא מיום הרכישה המקורי וכד' של נותן המתנה . שנית, במידה ויקישו מבחינה רעיונית מהוראות הוראת הביצוע 9/2009 יתכן ואגף מיסוי מקרקעין, בפועל, לא ידרוש המתנה לפי הנדרש בסעיף המעבר(המתנה עפ"י סעיף 49ו במתכונתו הקודמת) במקרה נדיר זה וזאת באם אגף מסמ"ק יאפשר הקשה פשוטה מהוראת הביצוע הנ"ל גם למקרה זה. יובהר שהצורך בהוראת הביצוע נבעה מניסוח רישא סעיף 49ו "..על אף הוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה..." ומכאן במקרה של שימוש בסעיף פטור בהעברה ללא תמורה לקרוב (כגון שימוש בסעיף 49ב(1), בעבר) ובמידה ומקבל המתנה לא חפץ להמתין עם מכירת דירת המתנה את שדרש סעיף 49ו , היה צורך בהבהרה של הוראת הביצוע שתאפשר מכירת המתנה ללא המתנה במקרה נדיר זה למרות האמור ברישא סעיף 49ו. למען הסר ספק מובהר שההשלכה לעניין סעיף המעבר במסלול מס מוטב בנוגע למימוש מתנה שנתנה בעבר באמצעות סעיף פטור מפרק חמישי 1 , ללא המתנה כנדרש בסעיף המעבר, לא קיבלה אישור מרשות המיסים והיא מובאת פה כרעיון בלבד. * תמצית הוראת ביצוע 9/2009 מספטמבר 2009 סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) , התשכ"ג, 1963 (להלן: "החוק") קובע כי מוכר דירה שנתקבלה במתנה כפוף למגבלות של תקופות "צינון" שונות בטרם יהא רשאי למוכרה בפטור ממס לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק. תקופות הצינון משתנות בהתאם לזהות נותן המתנה, מצבו המשפחתי של מקבל המתנה ולשימוש שנעשה בדירה, והכל כמפורט בהוראות הסעיף. הו"ב זו מטרתה להנחות באופן אחיד את המשרדים כי במקרה בו דירת המגורים הועברה במתנה תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 בידי נותן המתנה לא יחולו הוראות סעיף 49ו' לחוק על מקבל המתנה. הו"ב זו מבטלת את סעיף 6(ג) להו"ב 33/88 – אשר קבעה, בטרם תיקון מס' 34 לחוק כי דירת מגורים שהועברה במתנה פטורה (לרבות לפי פרק חמישי 1) יחולו עליה הוראת הצינון הקבועות בסעיף 49ו'. כפי שיובהר להלן עם תיקון מס' 34 לחוק נסתמה הפירצה של שכפול פטורים באמצעות העברה במתנה בפטור לפי פרק חמישי 1 ולפיכך בטלה בזאת הוראות סעיף 6(ג) להו"ב 33/88. תקופת הצינון שנקבעה בסעיף 49ו' נועדה למנוע עקיפתן של המגבלות השונות הקבועות בחוק לעניין ניצול הפטור במכירת דירת מגורים בין היתר, כך שבאמצעות מתנות הפטורות ממס לקרוב, יגדיל המוכר בעקיפין את מספר הפטורים להם הוא זכאי תוך ניצול קרוביו לענין ותוך ניצול הפטור בעסקאות מתנה. במקרה בו בשל עסקת המתנה שולם המס ע"י נותן המתנה, ברור שאין כל רציונאל בתחולת סעיף 49ו' ולא לכך הוא נועד. מששולם מלוא המס ע"י נותן המתנה או שנוצל על ידו בשל ההעברה פטור לפי פרק חמישי 1, אין כל צורך בהוראת סעיף 49ו' כהוראה אנטי תכנונית. מצד נותן המתנה – הוא לא עקף את מגבלות הפטור אצלו שכן או שהוא שילם את מלוא המס או שהוא ניצל פטור, שלאחר תיקון 34 לחוק בא במניין הפטורים לעניין סעיף 49ב(1) ואילו מצד מקבל המתנה – הוא ממילא יכול למכור את הדירה ללא חיוב במס (או בחיוב במס זניח) גם ללא ניצול הפטור לדירת המגורים, זאת מהטעם, שלאחר תשלום המס או ניצול פטור ע"י נותן המתנה – יש למקבל המתנה "יום ושווי רכישה" חדשים. יוצא איפה, שהטלת מגבלות של "תקופת צינון" על מקבל המתנה במקרים אלו – היא חסרת נפקות, ומשום שאין חזקה על המחוקק שהוא משחית מילותיו לריק, אין לפרש את תחולת סעיף 49ו' ככזה שחל על אותם מקרים. לאור האמור לעיל הרי שבאותם מקרים בהם נותן המתנה מנצל פטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק בשל עסקת המתנה לא יחולו הוראות סעיף 49ו' לחוק על מקבל המתנה. התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובה כללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין