לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? שאלת המשך 5 האם במידה והדירה המצויינת בשאלה המתגלגלת, שנרכשה ב1/1/2010 היתה ניתנת במתנה, ביום 1/1/2010, עפ"י סעיף 62 לחוק, , האם תהייה נפקות לכך מבחינת תוצאת המס?

נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את הדירה הנ"ל במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף נבהיר שמקבל המתנה יוכל למכור את הדירה הנ"ל במסלול "ליניארי מוטב" (לפי סעיף 48א(ב2)בכפוף לכך שעברה תקופת הצינון שנדרשה לפי סעיף 49ו במתכונתו הישנה טרם תיקונו ב1/1/14 . נציין שבמקרה זה (עברו 5 שנים!),מכירת הדירה תתאפשר במסלול מס "ליניארי מוטב" לפי סעיף 48א(ב2) . מובהר, שמאחר שבמקרה זה עברה תקופת צינון עפ"י נוסחו הקודם של סעיף 49ו על כן המכירה תחשב , לעניין מספר הדירות הנמכרות במסלול מס מוטב (סעיף 48א(ב2)), כמכירה של מקבל המתנה ( הכל בכפוף למגבלות סעיף המעבר). התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובהכללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין