לפלוני 2 דירות מגורים מזכות ללא זכויות בנייה נוספות. פלוני מעולם לא מכר דירת מגורים. את האחת רכש ב1/1/1980 ואת השנייה רכש ב1/1/2010. ביום 1/1/15 פלוני מעוניין למכור את דירותיו בטווח זמן של עד שנתיים מה תמליץ לו? שאלת המשך 4 האם יש נפקות לכך, אם נותן המתנה, בעבר, טרם 1/1/14, העביר את הדירה לבנו באמצעות שימוש בסעיף 62 לחוק( "מתנות לקרובים " ) או באמצעות שימוש בסעיף 49ב(1) לחוק(פטור ממס כל ארבע שנים שבוטל ב1/1/14)?

בנתוני השאלה שלנו , מפאת הזמן הרב שעבר ממועד קבלת המתנות (זמן רב יותר מכל תקופת צינון הנדרשת בסעיף 49ו' בגרסתו הישנה והחדשה), במקרה דנן, לא תהיה, לכך, נפקות. תשובה לשאלת המשך 4 בנתוני השאלה שלנו , מפאת הזמן הרב שעבר ממועד קבלת המתנות (זמן רב יותר מכל תקופת צינון הנדרשת בסעיף 49ו' בגרסתו הישנה והחדשה), במקרה דנן, לא תהיה, לכך, נפקות. נבהיר בקצרה את ההבדל בין מתן מתנה עפ"י סעיף 62 לחוק לבין מתן מתנה לפי סעיף 49ב(1) לחוק (עד ליום 31/12/13 היה ניתן להשתמש בסעיף זה). סעיף 62 לחוק, סעיף ה"מתנה לקרובים" בעצם משמש כדחיית מס , כלומר בנותני דירה במתנה לביתי הבגירה מעל גיל 18 עפ"י סעיף 62, אני בעצם "מכניס אותה לנעלי" לעניין יום רכישת הנכס , עלות הרכישה וכד'. מכאן שביום שמקבלת המתנה תמכור את הדירה חישוב שומת המס יתייחס ליום הרכישה המקורי בו נותן המתנה רכש את הדירה ולעלות המקורית שהיא נרכשה על ידו וכד'. כמובן שאם הדירה היא דירה יחידה אצל הבת והיא עמדה בהוראות החוק ובכללם סעיף המעבר (כגון דרישת צינון לפי סעיף 49ו במתכונתו הישנה ו/או החדשה , לפי העניין) ישנה אפשרות של מכירת הדירה ע"י הבת בפטור מלא לפי סעיף 49ב(2), כאמור בכפוף לסעיף המעבר. אנו מציעים "ראייה חדשה", שלא קיבלה אישור ו/או אישוש מרשות המיסים למצב בו הדירה נתנה בעבר (טרם 31/12/13)במתנה שלא עפ"י סעיף 62(העברה ללא תמורה שהיא בגדר דחיית מס), אלא, לדוגמה, עפ"י סעיף 49ב(1). לפי הרציו של הוראת ביצוע 9/2009 * ישנו יסוד סביר להניח שיתכן ויראו את העברה ללא תמורה מההורה לביתו , כמכר (ללא תמורה) בפטור עפ"י סעיף 49ב(1) (שהיה בתוקף בשנת 2013) שאינו דורש תקופת צינון . מחד, במידה ויקישו, רעיונית, מהוראת הביצוע גם לענייננו אזי יש להניח שלא תדרש תקופת צינון אם במתן המתנה השתמשו בסעיף פטור כמו לדוג' 49ב(1), שהיה בתוקף עד יום 31/12/14 ומאידך, בבא מקבל המתנה למכור בחישוב המס המוטב לפי סעיף 48א(ב2) , סביר להניח, שיום הרכישה ועלות הרכישה וכד' יחושבו מיום קבלת המתנה ע"י מקבלה ולא מיום הרכישה המקורי וכד' של נותן המתנה, דבר שעלול לעלות ביוקר למקבל המתנה . יובהר שהוראת הביצוע שקבעה, בעבר, שלא נדרש צינון, במידה והשתמשו בסעיף פטור מפרק חמישי, נדרשה, מאחר שנקבע במפורש ברישא סעיף 49ו (סעיף "הצינון") "..(א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה...", פרק זה הוא פרק חמישי, כלומר שבקריאה פשטנית הצינון נדרש גם אם מתן המתנה היה באמצעות סעיף פטור בפרק חמישי. מכאן נבע הצורך בהבהרה של רשות המיסים באמצעות הוראת הביצוע שלא כך הדבר. ההשלכה לעניין סעיף המעבר, נראית לנו כמתבקשת, אך, מובהר, שלא קיבלה כל אישור מרשות המיסים והיא מובאת פה כרעיון בלבד. * תמצית הוראת ביצוע 9/2009 מספטמבר 2009 סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) , התשכ"ג, 1963 (להלן: "החוק") קובע כי מוכר דירה שנתקבלה במתנה כפוף למגבלות של תקופות "צינון" שונות בטרם יהא רשאי למוכרה בפטור ממס לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק. תקופות הצינון משתנות בהתאם לזהות נותן המתנה, מצבו המשפחתי של מקבל המתנה ולשימוש שנעשה בדירה, והכל כמפורט בהוראות הסעיף. הו"ב זו מטרתה להנחות באופן אחיד את המשרדים כי במקרה בו דירת המגורים הועברה במתנה תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 בידי נותן המתנה לא יחולו הוראות סעיף 49ו' לחוק על מקבל המתנה. הו"ב זו מבטלת את סעיף 6(ג) להו"ב 33/88 – אשר קבעה, בטרם תיקון מס' 34 לחוק כי דירת מגורים שהועברה במתנה פטורה (לרבות לפי פרק חמישי 1) יחולו עליה הוראת הצינון הקבועות בסעיף 49ו'. כפי שיובהר להלן עם תיקון מס' 34 לחוק נסתמה הפירצה של שכפול פטורים באמצעות העברה במתנה בפטור לפי פרק חמישי 1 ולפיכך בטלה בזאת הוראות סעיף 6(ג) להו"ב 33/88. התשובה נועדה למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד. יתכן שבבדיקה מעמיקה יתגלו הוראות חוק, פרשנות והוראות ביצוע הסותרות את הנאמר לעיל. התשובה הינה דעתו האישית של כותב התשובה בלבד , ואינה מחייבת את רשויות המסו/או בתי-המשפט. התשובה ניתנה בהתאם לנתוני השאלה, כפי שהובנו על-ידנו, ואינה מתייחסת למקרה ספציפי, אלא כתשובהכללית בלבד. עו"ד משה טרספולסקי אינו אחראי, לא במישרין ולא בעקיפין, לכל שימוש ו/או יישום של הנאמר בתשובה זו, ובכלל זאת לטעויות שנפלו במתן התשובה.
< חזור
adminמיסוי מקרקעין