תמ"א 38 דייר סרבן

תמ"א 38  והטיפול  בדייר סרבן

חוק המקרקעין מתמודד מאז חיקוקו עם מתח מובנה: בין הרצון לאפשר לבעלים של דירה/ות בבית המשותף לשנות את "מבנה הזכויות המשותפות" בבית המשותף, קרי,  במקרה של  תמ"א 38/1  לחזק את המבנה/בניין ולהוסיף הרחבות לבניין  או במקרה של תמ"א 38/2  להרוס את הבניין הקיים  ולבנות בניין חדש במקומו, לבין שמירה אדוקה על הזכויות הקנייניות שישנן לכל אחד ואחד מבעלי הדירות  של הבית המשותף, המתנגדים למהלכים הללו.  כלומר להשאיר  את המצב הקיים על מכונו.  החוק החדש , הגמיש את הדרישות לגבי "הרוב הנדרש" בבית המשותף לביצועם של שינויים בזכויות הקנייניות של הדיירים, ככל שעוסקים בפרויקט תמ"א 38 .

ביום 24.1.2008 נכנס לתוקפו חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה). בחוק זה המחוקק מטפל  בדייר הסרבן כלומר בהתנגדויות מטעם בעלי דירות בבית המשותף לפרויקט חיזוק הבניין עפ"י תמ"א 38. עורכי דין המתמחים בתמ"א 38 כיום מודעים לחוק זה על תיקוניו ובכך ניתן לטפל ביעילות בהתנגדויות דיירים לתמ"א38, דיירים המהווים מיעוט  בבניין, המתנגדים משיקולים זרים שאינם תמי לב

התנגדותו של מאן דהוא מהדיירים בבניין  לתוכנית תמ"א 38 היא מחזה נפוץ בישראל, עד כדי כך שאם אין אחד שכזה בבניין, כנראה שמדובר בבניין בבעלותו של בעלים יחיד. החסם הגדול ביותר לקידומה של התוכנית, בהנחה שהבניין עומד בדרישותיה, הנו מערכת היחסים בין בעלי הדירות בבניין.

ובכן מהו הרוב הדרוש מקרב הדיירים  לקיומו של פרויקט תמ"א 38?

התשובה נחלקת לשתיים.  האחת  לתמ"א 38/1 , קרי חיזוק הבניין והרחבת דירות הדיירים  שם נדרש רוב של 2/3 מבעלי הדירות ש2/3 מהרכוש המשותף בבניין צמוד לדירותיהם.  והשנייה לתמ"א 38/2 כלומר הריסה של הבניין הקיים ובניית בניין חדש תחתיו, ולשם פרויקט שכזה דרושים 4/5 מבעלי הדירות ש4/5 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

לאחר שהרוב הדרוש לקיומו של הפרויקט הושג  ניתן לחתום על הסכם עם יזם. את הטיפול בדיירים סרבנים יעשה היזם על חשבונו ולאחר שיקבל מהועדה במקומית לתכנון ובנייה היתר בתנאים.  היתר בתנאים משמעותו שהרשות המקומית באופן עקרוני מאשרת את בקשת היתר הבנייה שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אך הוא כפוף לתנאים רבים שיש למלא בכדי לקבל היתר בנייה  כשר. הזמן הדרוש להשלמת היתר ממועד קבלת החלטת הועדה בנוגע לאישור ההיתר בתנאים הנו לפחות 6 חודשים  כך שליזם ישנה תקופה סבירה לפנות למפקח על בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין ולבקש להסיר את  ההתנגדויות עפ"י החוק האמור.

hadasתמ"א 38 דייר סרבן