תמ"א 38 הריסה ובניה מחדש

 

סעיף 14א: הועדה המקומית רשאית להתיר הריסת מבנה אשר הוצא היתר לבנייתו קודם ה 1 – בינואר 1980 ונקבע על ידי מהנדס כי יש צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה כאמור בסעיפים 9 -ו 8 , והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה כמפורט בסעיף 14 ב'
ובתנאים אלה:
א. יעוד המבנה החדש יהיה לפי התכניות המפורטות שחלות במקום.
א1 -על אף האמור בסעיף 13, חלה במקום תכנית מפורטת או תכניות מפורטות ונותרו זכויות בניה שטרם מומשו, יחולו זכויות בניה מכוח התכניות כאמור בנוסף על הזכויות מכוח סעיף 14 ב' לתמ"א לפי העניין. והכל בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית כאמור בסעיפים 21-22 .
א2 -בחנה הועדה את השלכות וההשתלבות במרחב הסמוך למבנה
א3 -המבנה החדש יכלול מרחב מוגן דירתי לכל יחידת דיור חדשה
ב. הוראות סעיפים , 11 -ו 16 15 לעניין התרת חריגה של קווי הבניין יחולו על המבנה החדש. יובהר כי תותר בנית חנייה תת-קרקעית עד לגבול המגרש בשטח כפי הנדרש על פי הוראות החוק או התקנות. לצורך בניית חניה תת-קרקעית ניתן להתיר שטחי בניה בהיקף של עד פי 4 מגודל המגרש, שטחים אלה יתווספו לקבוע בסעיפים ב14 , ולצורך כך בלבד. בקשה להסיט שטחים אלה אל מעל לקרקע תיחשב סטיה ניכרת מתכנית.
ג. הצגת פתרון חניה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה נוסח משולב להעברה להערות הועדות המחוזיות לו השגות הציבור 9 המקומית.
ד. הגשת התכניות והמסמכים הבאים:
1. תכניות לעיצוב המבנה. תכנית כאמור תוכן בהתאם להוראות הבניה הקבועות בתכנית מפורטת שחלה במקום.
2 . תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה, התשתיות של המבנה, גדרות (אם נדרשות), שטחי גינון, שבילים וכו'
ה. עמידה בדרישות סעיפים , 27 26 בתכנית זו, בשינויים מתחייבים.
ו. הוראות סעיף זה לא יחולו על מבנים שמיועדים לשימור ומבנים בעלי ערך היסטורי ואדריכלי.

.
סעיף 14ב -התוספת המירבית (לא כולל ממ"דים ושטחים לחניה תת-קרקעית) של שטחי בניה למגרש לפי סעיף 14 א תחושב כדלהלן:
1. שטח מחושב בשל יחידות דיור שניתן להקים במגרש:
1.1 ניתן להתיר תוספת שטח בניה של 13 מ"ר לכל יחידת דיור שניתן לבנותה במגרש על פי התכניות המפורטות החלות עליו.
1.2 מספר יחידות הדיור המחושב לצורך תוספת שטחי הבניה כאמור בסעיף 1.1 לעיל, יהיה כמפורט להלן:
א. מספר יחידות הדיור הקבוע בתכנית החלה על המגרש
ב. אם לא נקבע מספר יח"ד בתכנית כאמור, מספרן יחושב על בסיס שטחי הבניה העיקריים מעל לקרקע שנקבעו בתכניות כאמור (במ"ר), לחלק ל – 70
1.3 מספר יחידות הדיור המחושב לפי סעיף קטן 1.2 לעיל, הינו לצורך חישוב תוספת שטחי בניה מגרש לפי סעיף זה, ולשם כך בלבד , ואין בו בכדי להשפיע על גודל יח"ד או מספר יח"ד שניתן לאשר במגרש . .
2. שטח מחושב לתוספת קומות על פי התכנית החלה במגרש:
2.1 ניתן להתיר תוספת שטח בניה השווה בגודלו לשטח של עד 3.1 קומות (והכל בכפוף לאמור בסעיף 2.2 להלן). בסעיף זה "שטח קומה" – "שטח קומה ממוצע" הניתן לבניה לפי התכניות המפורטות החלות במגרש בתוספת השטח המחושב הנוסף לקומה לפי סעיף 1 לעיל. "שטח קומה ממוצע – " שטח השווה לשטח הבניה הכולל מעל למפלס הכניסה הקובעת, לפי התוכניות המפורטות החלות במגרש , לחלק למספר הקומות הקבוע בתכניות מעל לאותה כניסה, לא כולל קומה מפולשת. מספר הקומות הקבוע בתכניות כאמור, יחושב בלא שיבואו במניין הקומות, קומות שנוספו למגרש מכוחן של תכניות כלל עירוניות או שכונתיות שהוסיפו קומות ללא תוספת שטחי בניה, או ששטחי הבניה שהתווספו במסגרת תכניות כאמור היו עד להיקף שניתן היה לאשרם בהליך של הקלה לפי סעיף 151 לחוק.
2.2 תוספת שטחי הבניה למגרש לפי סעיף 2.1 לעיל תחושב לפי הפירוט הבא, ובתנאים הבאים:
א .לכל מגרש: שטח של שתי קומות, ושטח של קומה חלקית על הגג בשטח של עד מחצית משטח הקומה. ככל שחלה על המבנה תכנית גגות, תוספת זכויות הבניה שתותר מכוח הוראות סעיף זה עבור שטח של קומה חלקית כאמור, תהיה בהתאם להיקף הזכויות שנקבעו בתכנית גגות או עד מחצית משטח הקומה המחושב לפי סעיף 2.1 לעיל, בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית, כאמור בסעיפים 21-22
. ב –למגרש בו חלה תכנית המאפשרת בניית קומה מפולשת, יותר בנוסף שטח של 60% משטח קומה.

hadasתמ"א 38 הריסה ובניה מחדש