תקנון תנאי הרכישה לספר

הגדרות:

האתר – www.misim.co.il

מנהל התוכן של האתר/המוכר- משה טרספולסקי .

מנהלת תפעולית של האתר- יהודית טרספולסקי

אדם – אדם או תאגיד.

מוצר –ספרים דיגיטלים ו/או ספרי פיזיים המוצעים למכירה באתר.

רכישה– רכישת מוצר כמוגדר לעיל.

רוכש – אדם ו/או תאגיד שביצע פעולת רכישה של מוצר.

סמכות השיפוט- סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית, בכל הקשור לקנית מוצר באתר ו/או לתקנון זה, תהיה לבית המשפט המוסמך לכך בירושלים.

תנאי הרכישה של המוצר:

  1. הרוכש מאשר שקרא את תקנון זה, הבין את תוכנו והוא מסכים לכל האמור בו.
  2. הרוכש מתחייב כי גילו מעל 18 שנים ואם הוא קונה בשם גוף, כי הינו רשאי לחתום ולהתחייב בשם הגוף וכי הגוף מואגד על פי דין.
  3. הרוכש ימלא את כל פרטיו כפי שידרש בעת הרכישה ואת המוצר אותו הוא מעוניין לקנות וכמות היחידות של המוצר המבוקשות על ידו.
  4. תנאי מוקדם לקנית המוצר, הינו שהרוכש מחזיק כדין כרטיס אשראי תקף בישראל, קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה וגביית התמורה המלאה בעד הרכישה על ידי המוכר.
  5. במקרה בו חברת האשראי לא תאשר את העסקה ו/או תסרב לאפשר למפעילה לגבות את סכום העסקה, תבוטל עסקת הרכישה.
  6. שליחת הנתונים בדף ההזמנה , הן בדוא"ל והן בכל אמצעי אחר מהווה פעולת הסכמה מצד הרוכש לרכישת המוצר.
  7. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת הנתונים או חלק מהם שביצע הרוכש, תחול עליו. רישומי המוכר כפי שיופיעו אצלה מהווים ראיה לכאורה, כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הקליד הרוכש.
  8. אחריותה של המוכר לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות שיגרמו לקונה עקב קנייתו באתר ו/או השימוש במוצר מוגבלת עד לסכום בו קנה את המוצר .
  9. הספר הפיזי ישלח בדואר רשום ו/או באמצעות שליח ו/או בדואר רגיל. הספר הדיגיטלי יועבר בצורת לינק לתקופת הרכישה באמצעות דואר אלקטרוני.
  10. כל מוצר שישלח אל הרוכש יחשב כאילו נמסר לו תוך 3 ימים ממועד משלוחו ע"י המוכר ואם נמסר ביד – בעת מסירתו, ואם נמסר בדואר אלקטרוני אזי ייחשב שנתקבל אצל הרוכש בעת שליחתו ע"י המוכר.
  11. הרוכש יהא זכאי לקבל את המוצר רק לאחר שנתקבל ונפרע מלוא התמורה בגין הרכישה אצל המוכר.

תנאים נוספים הנוגעים לרכישת הספר הפיזי וגם לרכישת הספר הדיגיטלי(להלן, בקטע זה (עד סעיף 5 כולל) בלבד : הספר ):

הוראות תקנון זה יחולו גם על רכישת הספר הדיגיטלי . בכל מקום שנכתב הספר הדיגיטלי הכוונה רק לספר הדיגיטלי . במידה של סתירה בין הוראות סעיף זה להוראות יתר הסעיפים בתקנון זה, יגברו הוראות אלו.

   1. זכות השימוש בספר ניתנת למי שרכש את הספר כדין ובכפוף לתנאי הרכישה. הרוכש לא יעתיק ולא ישכפל את הספר ולא יעשה כל פעולת העתקה וכיוצא באלה למעט שימוש בספר לצרכיו העצמיים של הרוכש.
   2. הרוכש מאשר כי לפני הזמנת הספר הדיגיטלי, יה ידוע לו, שלא יתקבלו ביטולים ולא יינתן החזר כספי לאחר שיגור הספר הדיגיטלי לדוא"ל של הרוכש.
   3. המוכר הינה בעל זכויות היוצרים ושאר זכויות קנייניות של הספר, מובהר כי הפרת זכויות יוצרים של הספר הינה נשוא לתביעה אזרחית ומהווה עבירה פלילית. במידה של הפרה של זכות מזכויות היוצרים של המוכר ע"י הרוכש, מתחייב הרוכש לפצות את המוכר בגין הפרת התנאים המיוחדים שלעיל, כולם או חלקם ומתחייב לפצות את המוכר בגין כל הפרה כאמור פיצויים מוסכמים סטטוטוריים בסכום השווה ל-100,000 ש"ח וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לרשות המוכר.
   4. שליחת הלינק של הספר הדיגיטלי ע"י המוכר בדואר אלקטרוני תהווה ראיה לכאורה כי לינק הספר הדיגיטלי הגיעה לידי הרוכש והוא פתח את הקובץ ועיין בספר הדיגיטלי. לעניין זה, הודעת הדואר האלקטרוני שנשלחה לקונה תהווה ראיה לכאורה למועד המשלוח.
   5. במידה וספר או עדכון הנמכר במכירה מוקדמת טרם הוצאתו לאור, אזי במידה והספר לבסוף, כאמור, לא יצא לאור, מכל סיבה שהיא, יוחזר למשלמים אך ורק סכום הכסף ששולם ותו לא.

תנאי ביטול המכר של הספר הפיזי:

   1. הרוכש יהא רשאי לבטל את רכישתו של הספר הפיזי בלבד, באם לא סופק לו המוצר תוך 30 ימי עסקים מיום הזמנתו באתר. מובהר ומוסכם כי סעיף זה לא יחול במקרה בו הרוכש לא עמד בתנאי תקנון זה.
   2. ביטל הרוכש את הזמנתו כדין, יהא זכאי לקבל את מלוא התמורה שנתקבלה בפועל על ידי המוכר בגין הזמנתו, מלבד דמי המשלוח שלא יוחזרו. עם קבלת ההחזר האמור, לא תהא לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוכר ו/או מי מטעמו בקשר עם הרכישה.
   3. המוכר יחליף או יחזיר לרוכש את הסכום ששילם עבור ספר פיזי פגום, בתנאי שהוחזר למוכר בתוך 14 יום מהיום בו נשלח על ידי המוכר כשהוא באריזתו המקורית.

הנהלת האתר

 

adminתקנון תנאי הרכישה לספר